Penucheldre
 

 

Y Prosiect

Cefndir cynllun ailfodelu PenucheldreI ddarllen mwy am gefndir y prosiect uchelgeisiol hwn, lawrlwythwch ein llyfryn 'Penucheldre: Yr hanes hyd yma'. Gallwch hefyd ddysgu mwy trwy glicio ar y penawdau isod.

Ym mis Medi 2008, cychwynwyd ar y prosiect uchelgeisiol o ailddatblygu’r ddarpariaeth bresennol ar gyfer pobl hŷn ar safle tai gwarchod Cymdeithas Tai Eryri ym Mhenucheldre, Caergybi.
Roedd safle’r hen gwfaint yn cynnwys y Penucheldre gwreiddiol, sef 34 fflat gyda chefnogaeth warden, 25 o fflatiau ym mloc Llys Mair a thri byngalo (Tŷ’n Parc), i gyd wedi’u neilltuo ar gyfer pobl dros 55 oed.

cynllun

Yr oedd sawl her i’r tîm prosiect eu gorchfygu. Er enghraifft, materion dylunio – oherwydd cyfyngiadau’r safle, roedd angen sicrhau y gellid ail-leoli 30 o bobl hŷn a oedd yn byw yn y cynllun presennol (yr hynaf yn 104 mlwydd oed). Roedd hefyd angen sicrhau dyraniad grant digonol gan y Cynulliad, yn ogystal â derbyn cymeradwyaeth Bwrdd Rheoli Cymdeithas Tai Eryri i symud ymlaen â’r cynllun gwerth £8.2 miliwn.

Roedd 2 opsiwn amlwg: ailfodelu ac ychwanegu at y cynllun 34 fflat presennol, neu ddymchwel ac adeiladu o’r newydd. Wrth bwyso a mesur y ddau opsiwn daeth yn amlwg mai’r unig ffordd ymlaen oedd adeiladu cynllun newydd, pwrpasol ar y safle.

adeiladau

Cafodd y prosiect ei rannu yn 2 wedd, oherwydd yr angen i ail-leoli’r tenantiaid a oedd eisoes yn byw yn y cynllun. Cafodd 9 tenant eu hail-leoli i fflatiau cyffredinol Cymdeithas Tai Eryri yn Yr Hen Iard Goed yn ystod Ionawr 2010, ac eraill i eiddo gan y Cyngor. Yn dilyn cwblhau gwedd 1 symudodd yr 16 tenant a oedd yn weddill yn syth i mewn i’w fflatiau yn y datblygiad newydd ym mis Mawrth 2011. Daeth gwedd 2, sef 38 fflat arall (i wneud cyfanswm o 54) a’r holl fannau cymunedol yn barod diwedd Haf 2012.

Bu’r broses o ymgynghori gyda’r tenantiaid yn hanfodol ac yn ganolbwynt i’r holl brosiect.

tenantiaid
tenantiaid


Yn ystod Rhagfyr 2008 aeth tîm Cymdeithas Tai Eryri i weld pob tenant ym Mhenucheldre a Llys Mair yn unigol i drafod rhinweddau a gwendidau’r cynllun presennol, yn ogystal â’u dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Cynhaliwyd ymgynghoriad trylwyr gyda’r tenantiaid a’u teuluoedd o ran yr ail-leoli, er mwyn sicrhau ein bod yn ymateb i unrhyw bryderon a oedd ganddynt. Cynhaliwyd cyfarfodydd misol gyda’r tenantiaid a bu eu cynrychiolwyr yn cyfarfod gyda’r tîm prosiect a’r adeiladwyr yn ystod pob cyfarfod safle. Cafodd cyfarfodydd arbennig eu cynnal i drafod materion megis y tirlunio a’r dyluniad mewnol, roedd pob tenant yn derbyn cylchlythyr chwarterol a pharatowyd sawl taflen cwestiwn ac ateb ar eu cyfer.

Nod Cymdeithas Tai Eryri oedd sefydlu campws sy’n cynnig opsiynau newydd ar gyfer pobl hŷn ardal Caergybi. Gan fod darpariaeth “Gofal Ychwanegol” yn gysyniad cymharol newydd, penderfynwyd yn hytrach hyrwyddo rhinweddau’r cynllun sef ‘Annibyniaeth, Cymdogaeth a Chefnogaeth’.

Heddiw mae Penucheldre yn cynnig llety modern, annibynnol a chynaliadwy i bobl dros 60 oed gyda chyfleusterau cymunedol a gwasanaethau gofal hyblyg lle bo angen.

tenantiaid
cegin
camerau diogelwch


Mae’r fflatiau modern yn cynnwys 1 neu 2 lofft, ystafell ymolchi en-suite gyda chawod mynediad gwastad, cegin, lolfa ac un ai patio neu falconi. Bydd sawl opsiwn daliadaeth yn cael ei gynnig.
Yn allweddol, mae Penucheldre yn cynnig cyfleoedd i bobl gymdeithasu a chymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae’r ardal gymunedol wedi’i gosod o fewn canolbwynt y cynllun sydd yn cynnwys bwyty, lolfa, ystafelloedd hobïau, ystafell ffitrwydd, golchdy ac ystafell trin gwallt. Mae croeso i rai nad ydynt yn byw yma i ymuno â Chlwb Pen Llys fel bod modd iddynt hwythau ymuno yn yr amrywiaeth eang o weithgareddau cymdeithasol sydd ar gael. Mae’r rhain yn amrywio o sesiynau byw’n iach i ddosbarthiadau cadw’n heini a gweithdai ar unrhyw beth o grefftau a hobïau i dechnoleg gwybodaeth.

 

cynllun

Gan fod diogelwch yn un o rinweddau’r cynllun mae lleoliad y mannau yma (a ddangosir mewn melyn uchod) yn sicrhau bod y trigolion yn cael cadw eu preifatrwydd gan ein bod yn rheoli mynediad i’r mannau preswyl.

Mae’r holl safle wedi’i gynllunio ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn a gellir addasu’r fflatiau yn hawdd pe byddai angen. Rydym yn cydweithio gyda’r Cyngor ar hyn o bryd i sicrhau y bydd posib darparu pecyn gofal ar gyfer pob unigolyn, pan neu os bydd ei angen.

Dyma’r tro cyntaf i Gymdeithas Tai Eryri gynnwys amodau cymdeithasol o fewn cytundeb adeiladu er mwyn uchafu’r budd economaidd yn lleol. Golygai hyn bod rheidrwydd i’r adeiladwyr gynnig 4 lleoliad hyfforddai ynghyd â 2 brentisiaeth – a bod y tîm prosiect yn monitro'r defnydd o lafur a chyflenwyr lleol.
Trosglwyddwyd 0.25% o swm y cytundeb adeiladu (sef tua £17,000) i gronfa buddsoddiad cymunedol. Cafodd yr arian ei ddosbarthu i fudiadau gwahanol yng Nghaergybi gan gynnwys darparu adnoddau chwarae i Ysgol Kingsland, cyfraniad tuag at sbotoleuadau’r clwb pêl droed ac adnoddau ar gyfer rhandir newydd Cymunedau’n Gyntaf.

Bu cyfle i uchafu buddion economaidd hefyd drwy gynnig cyfleoedd i fentrau cymunedol neu fusnesau lleol ddod i redeg y bwyty o fewn y cynllun, ac i gynnig y gwasanaeth trin gwallt.

Yn unol â’r safonau BREEAM uchel a oedd yn amod o’r dyraniad grant, mae nifer o rinweddau cynaliadwy i’r adeilad. Mae gwerth dros £130,000 o ddarpariaeth paneli solar wedi eu gosod ar y to, sydd yn cynhyrchu trydan ar gyfer y trigolion yn ogystal ag incwm i’r Gymdeithas drwy’r taliadau tariff. Mae darpariaeth ailgylchu dŵr glaw ar gyfer y system sprincler a’r toiledau, a boeleri canolog i wresogi a darparu dŵr poeth ar gyfer yr adeilad newydd ynghyd â fflatiau cyfagos Llys Mair.

Ffurfiwyd Grŵp Cynefin ym mis Ebrill 2014 drwy uno Tai Clwyd a Thai Eryri. Roedd gan y ddwy gymdeithas dai fwy na 70 o flynyddoedd o brofiad o ddarparu tai fforddiadwy a datblygu cymunedau ar draws gogledd Cymru.

Rydym ni’n darparu mwy na 4,500 o gartrefi, yn cynnwys tai cymdeithasol i’w rhentu, tai rhent canolraddol a chartrefi arbenigol ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth. Mae’r gwasanaethau cymunedol eraill yn y grwp yn cynnwys asiantaethau Gofal a Thrwsio, Hwyluswyr Tai Gwledig a gwasanaethau cymorth i bobl fregus. Mae’r Grwp cyfan yn cyflogi mwy na 200 o bobl.

Mae’r cyfan rydym ni’n ei wneud yn canolbwyntio ar wneud gwahaniaeth, a mwy na thai.


Bookmark and Share


Gwneud Cais

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi gwnewch gais am lety yma.

Cysylltu

Rheolwr Cynllun
Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org