Penucheldre
 

 

Cymuned

Bywyd cymdeithasol ym Mhenucheldre

Nid dim ond fflatiau moethus a geir ym Mhenucheldre. Mae’r campws yn ganolbwynt cymdeithasol sy’n cynnig adnoddau cymunedol a gweithgareddau o bob math.

Yr ardal agored, olau, rhwng y ddau floc llety, yw calon yr adeilad lle mae’r adnoddau cymunedol wedi’u lleoli. Yma cewch fwynhau prydau blasus, rhesymol yn ein bwyty neu gwrdd â ffrind am baned yn y bar coffi cyn picio heibio’r ystafell ffitrwydd neu’r salon gwallt a harddwch.

Efallai y dewiswch chi ddysgu crefft newydd yn yr ystafell hobïau neu efallai bod eistedd yn gwylio’r byd yn mynd heibio yn ein gardd fwy at eich dant.

Cofiwch y gall eich ffrindiau ymuno â chi – boed yn denant ai peidio – drwy ymuno â Chlwb Pen Llys, sy’n agored i holl bobl hŷn yr ardal. Yn yr un modd, gall eich teulu neu ffrindiau alw draw neu ddod i aros gyda chi gan ddefnyddio’r ystafell wely ar gyfer gwesteion.

Beth bynnag y dewiswch ei wneud, ein blaenoriaeth ni yw sicrhau bod eich ymddeoliad yn llawn cwmni a chyfleon cyffrous, beth bynnag fo’ch diddordebau.

Ein hadnoddau cymunedol:

ardal gymunedol, olau
bwyty a bar coffi
ystafell ffitrwydd ac ystafelloedd therapi a harddwch
ystafelloedd hobïau a hyfforddiant
mannau anffurfiol ar gyfer eistedd yn gwylio’r byd yn mynd heibio
gardd hardd yn wynebu’r de
ystafelloedd gwely i westeion
storfa i gadw a thrydanu sgwteri
croeso i ffrindiau ymuno â Chlwb Pen Llys


Parti Marian Jones yn 100 oed Dydd Sul 21.4.13

 

Parti diolch 24.10.12

 

Cymuned

 

Bingo Y Priodas Frenhinol 28.4.11

 

Bore Coffi 21.4.11

Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org


Gweld Penucheldre mewn map mwy

Gallwch lawrlwytho ac argraffu ein llyfryn gwybodaeth yma.

Os hoffech i ni anfon pecyn gwybodaeth atoch drwy’r post, cysylltwch â’r Rheolwr Cynllun ar 01407 761742 neu ebost post@grwpcynefin.org

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi efallai y bydd gennych ddiddordeb gwneud cais am lety gyda ni. Lawrlwythwch ein Ffurflen Gais

Pwy all wneud cais?
I fod yn gymwys am lety bydd disgwyl i ymgeisydd gwrdd ag un neu fwy o’r meini prawf isod:

• 60 oed neu’n hŷn
• Wedi derbyn asesiad o’u hanghenion unigol (neu yn fodlon derbyn asesiad o’r fath)
•Bod angen llety, cefnogaeth a/neu ofal

Os hoffech drafod gwneud cais â ni, neu os hoffech i ni anfon pecyn gwybodaeth a ffurflen gais atoch drwy’r post, cysylltwch â’r Rheolwr Cynllun ar 01407 761742 neu ebost post@grwpcynefin.org


Bookmark and Share


Gwneud Cais

Os yw Penucheldre’n apelio atoch chi gwnewch gais am lety yma.

Cysylltu

Rheolwr Cynllun
Penucheldre
Caergybi
Ynys Môn
LL65 1RJ
Tel: 01407761742
Ebost: post@grwpcynefin.org